Англи хэлний сургалтын хөтөлбөр

Хэвлэх

4-Н Англи хэлний сургалтын хөтөлбөр нь хоёр шаттай явагдах болно.

В.Сэргэлэн Америкт 6 жил сайн дурын ажилтан хийсэн
Англи хэлний хичээлийг В.Сэргэлэн сургалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуу анхан, дунд шатны сургалтаар англи хэлийг зохих түвшинд эзэмшүүлэх, ном зүйд тусгагдсан сурах, бичиг, ном, товхимол, сонин сэтгүүл, CD, дүрс бичлэг болон бусад материалд тулгуурлан дүрэм, уншилт, харилцан яриа гэсэн сургалтын үе шаттайгаар төлөвлөгөөний дагуу явуулна.

Хичээлийн агуулга: 4-Н Англи хэлний сургалтын онцлог, англи хэлний хичээлийгсуралцагчдын дүрмийн мэдлэг, унших, бичих, ярих чадварыг сайжруулах,

Facebook Social Comments Box for Bayanmongol